Kompanite qe ofrojne sherbimin roaming per operatoret e huaj nuk do te paguajne taksen mbi vleren e shtuar TVSH. Po keshtu edhe per sherbimin e interkonjeksionit nderkombetar ne fushen e telekomunikacionit. Me anen e nje udhezimi te posacem pas miratimit te disa ndryshimeve per TVSH-ne tre ministrite e linjes ajo e Financave e Inovacionit dhe ajo e Puneve Publike rane dakord qe te perjashtojne nje sere sherbimesh ne transportin detar ajror dhe ne fushen e telekomunikacionit. Ne cdo rast tatimpaguesi duhet te vertetoje me ane te dokumentacionit perkates se sherbimi i kryer eshte ne funksion te transportit nderkombetar te mallrave dhe sherbimeve - theksohet ne udhezimin i cili eshte publikuar ne Fletoren Zyrtare dhe hyn ne fuqi menjehere.Transporti detar

Per sa i takon transportit nderkombetar detar perjashtohen nga pagesa e TVSH-se 1 sherbimi per perdorimin e kanalit te portit i mjeteve lundruese qe operojne ne transportin nderkombetar 2 qendrimi ne kalatat e portit te mjeteve lundruese qe operojne ne transport nderkombetar 3 qendrimi ne kalata pas veprimeve tregtare te mjeteve lundruese qe operojne per transport nderkombetar 4 perdorimi i kalates nga mjetet lundruese qe operojne per transport nderkombetar 5 sherbimet shendetesore dhe sanitare qe kryhen ne mjetet lundruese te destinuara per transportin nderkombetar 6 ngarkimi i mallrave 7 sherbimet ndihmese perpunimi i tyre manipulimi ne sheshe magazinimi per eksportin e kryer me mjetet lundruese qe operojne ne transportin nderkombetar. Gjithashtu ata persona qe vertetojne se merren me transport nderkombetar nuk do te paguajne taksa per shkarkimin e mallrave ne kalata dhe per transit nderkombetar si dhe sherbimet ndihmese per keto te fundit perpunimi i tyre manipulimi ne sheshe magazinimi te kryera nga mjetet lundruese qe operojne ne transportin nderkombetar si dhe per ngarkimin e kontejnereve si dhe sherbimet ndihmese magazinimi perpunimi i kontejnereve pastrimi sherbimet mbeshtetese per eksportin e kryer me mjetet lundruese qe operojne ne transportin nderkombetar.Transporti ajror

Taksa nuk do te paguhet per uljen dhe ngritjen e avioneve per transport nderkombetar per ndricimin e pistes se ulje-ngritjes se avioneve per sherbimet qe kryhen per sigurine ruajtjen dhe kontrollin e pasagjereve dhe mallrave apo furnizimi me materiale karburante per avionet dhe sherbimi katering.

BSH 1000 lekeshi i vjeter del nga tregu ne prill 2011Kartemonedha e vjeter me vlere 1000 lekeshe do te dale nga qarkullimi ne prill te vitit 2011. Banka e Shqiperise ka marre vendimin i cili hyn ne fuqi ne mes te muajit tetor per heqjen nga qarkullimi te kesaj kartemonedhe e cila ka imazhin e Skenderbeut ne krye. Bankat do te pranojne kartemonedhat duke i shkembyer me kartemonedha te tjera te se njejtes vlere deri ne fund te dhjetorit te 2013-es. Vendimi eshte marre ne Banka e Shqiperise qe ne fund te gushtit te ketij viti dhe eshte botuar ne Fletoren Zyrtare me 1 tetor. Kartemonedha do te kete kurs ligjor per gati 5 muaj deri ne fund te marsit te ketij viti. Behet fjale per kartemonedhen e prerjes 1000 leke emetim i vitit 1992 1994 1995 1996 imazhi i Skenderbeut. Kartemonedha me kurs ligjor sipas percaktimeve te pikes 1 te ketij vendimi do te mblidhet per kembim kundrejt pageses se vleres fillestare te emetimit me kartemonedha dhe monedha te tjera ne qarkullim deri ne daten 31.12.2013. Ngarkohen te gjitha bankat deget e bankave te huaja dhe zyrat e kembimit valutor te pranojne per kembim deri ne daten 31.12.2013 kartemonedhat me kurs ligjor dhe ti dergojne ato menjehere prane BSH-se dhe degeve te saj - thekson vendimi i BSH-se.12 Tetor 2010